top of page

Varför finns Kristianstad Studentkår?

Studentkåren existerar för att att det måste enligt högskoleförordningen finnas en studentorganisation som representerar studenterna gentemot högskolan, i  detta fall Högskolan Kristianstad. Organisationen är uppbyggd med ett arbetsutskott av Ordförande, Vice ordförande , Studentombud och en Studiesocial samordnare. Kristianstad Studentkår har även en anställd som ansvarar för ekonomin.  

Ordförande - Ansvarar för verksamheten och även studerande huvudskyddsombud.

Vice ordförande - Ansvarar för boendefrågan för studenterna och det grafiska för studentkåren. 

Studentombud - Ansvarar för att vara en länk mellan studenterna och lärare, tar hand om alla studenträttsliga ärenden som har med examinationer.

Studiesocial samordnare - Ansvarar för det studiesociala för alla studenter vid högskolan.

 

Som studentkår är de viktigt att vi har ett studentinflytande på högskolan. Detta kan vi göra via olika råd och nämnder. Nedan kommer de råd och nämnder vi sitter med i samt information om vissa. 

Skulle du som student vara intresserad av att representera din fakultet eller program, hittar du informationen här om lediga råd och nämnder.

Studentinflytande på HKR

Råd och nämnder rörande formellt studentinflytande 

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen uppgift är att ha en helhetssyn och ett övergripande ansvar för all verksamhet.

Här sitter vårt AU (arbetsutskott) med som representanter. 

Disciplinnämnden 

Disciplinnämnden ställer andra krav då det är känsliga frågor som diskuteras. Bland annat behandlas här studentärenden rörande individuell dom för försökt till vilseledande.

Här sitter två engagerade inom studentkåren

 

Rektors ledningsgrupp

Konstellationen och behovet av studentrepresentation kan variera beroende av frågorna som ska behandlas. Representanten behöver dessutom en hög insikt i KSK:s verksamhet.

Rådet för studieadministration och studentstöd

Rådet behandlar bland annat antagning ärende och administration kring studentstöd och studenthjälp.

Gruppen för student klagomål

Gruppen behandlar klagomål från studenter som har kommit in till studentcentrum via formulär på HKR. Dessa rör främst studenträttsliga ärenden och allmänna klagomål på exempelvis tillgänglighet.

Rådet för internationalisering

Rådet är kommunikationskanalen mellan International Office och resterande HKR.

Kvalitetsrådet

Rådet ser över kvalitetssäkringssystemet och hanterar förbättringar av detta. Rådsarbetet återföljs också av granskningar och kvalitetsprojekt

Dimensioneringsrådet

Ett råd som träffas med längre mellanrum. Här diskuteras bland annat program, kurser, ansökningstal, genomströmning och rekommendation till eventuell avveckling av program.

Lärosäten syd (LSS)

Sammanslutningen har som syfte att samverka lärosätena emellan genom att kårordförande och rektorer på sydliga lärosäten diskuterar tillsammans.

Introduktionsgruppen

En grupp där HKR och KSK samverkar kring introduktionen av nya studenter på HKR. Just nu finns gruppen i syfte att utveckla en givande form för gemensam introduktion till HKR:s studenter.

Beslutsmöten

Detta möte gäller alla beslut som tag av Rektorn och Högskoledirektörn. Detta finns för att studentkåren ska få en inblick i besluten som tags på högskolan.

Kvalitetsprojekt

Detta är ett projekt som sker en gång per år mellan mars och april. Det är ett projekt som lärare på högskolan skickar in sina projekt till för att få bidrag till.

Skyddsronder

Denna grupp arbetar som ett komplement för skyddsombud möten och sker på olika platser på högskolan för att kontrollera studiemiljön och säkerheten för medarbetare och studenter.

Central samverkan, lokal samverkan & lokalsamverkan HGS

Rådet samverkar frågor som senare kommer behandlas i fakultetsnämnderna.

Råd och nämnder rörande utbildningsverksamheten

Fakultetsnämnderna

Fakultetsnämnderna har ansvar för att besluta i ärenden som berör alla utbildningar, forskning, anställnings- och befordringsärenden samt andra ärenden som inkommer till fakulteten och/eller dess dekan/mötesordförande.

I fakultetsnämnderna får studenter sitta med, helst studenter inom sin egen fakultet.

 Dekanbeslut inom Fakulteter 

Inom dekanbesluten sitter en av kårarvoderande med insyn på fakulteten. Helst någon som studerat/studerar inom fakulteten.

Kursplansutskott för Fakulteterna

Inom kursplan utskotten sitter en kårarvoderande med kraftig insyn på fakulteten, helst någon som studerat/studerar inom fakulteten.

● Utbildningsgruppen

I utbildningsgruppen diskuteras generellt upplägg fakulteterna emellan. Allmänna frågor kan också beröra beteckningar på utbildningar och övergripande frågor kring kurs- och utbildningsplaner.

Tillfälliga råd och nämnder

City Campus projektet

I detta projekt arbetar ordförande med att vara studenternas röst gällande ett nytt campus. Rådet består av ett arbetsutskott samt en styrgrupp.

 Studentens digitala resa

Detta projekt har med att kartlägga studentens digitala resa från antagningen till examen och vad som kan göras för att arbeta och förbättra med studentens digitala resa. 

Europa Universitetet

Europa Universitetet är ett pågående projekt där Högskolan arbetar med att få en Europa universitet status med andra lärosäten i Europa. Studentkåren har två representanter med.

 Studentstaden Kristianstad

I ÅSS arbetar Kristianstad Studentkår tillsammans med Högskolan Kristianstad och Kristianstad Kommun för att bli en bättre studentstad. Detta gör genom att göra staden trevligare och mer attraktiv att leva, bo och studera i. Alla saker vi gjort kan du läsa mer om här

Studentinflytande

Då studenterna är de som genomgår utbildning vid ett lärosäte borde också studenterna ha något att säga till om i utvecklingen av utbildningarna. Studentinflytande är då studenter delger sina synpunkter på utbildningar och andra faktorer på lärosätet till högskolan för att kunna påverka.  Högskolan önskar inflytande från studenter när de arbetar med att utveckla sin verksamhet och studentkåren arbetar för att detta inflytande ska fungera och synliggöras för HKR så väl som studenterna.

Vill du påverka och vara en del i det studentinflytande som finns på HKR kan det göra stor skillnad för verksamheten både idag och i framtiden.

Är du intresserad av att vara studentrepresentant kan du fylla i en intresseanmälan nedanför så återkommer vi när det finns platser tillgängliga.

bottom of page