Råd och nämnder 

Som studentkår är de viktigt att vi har ett studentinflytande på högskolan. Detta kan vi göra via olika råd och nämnder. Nedan kommer de råd och nämnder vi sitter med i samt information om vissa. 

Skulle du som student vara intresserad av att representera din fakultet eller program , hittar du informationen här om lediga råd och nämnder 

Råd och nämnder rörande formellt studentinflytande 

● Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen uppgift är att ha en helhetssyn och ett övergripande ansvar för all verksamhet.

Här sitter vårt AU (arbetsutskott) med som representanter. 

● Disciplinnämnden 

Disciplinnämnden ställer andra krav då det är känsliga frågor som diskuteras. Bland annat behandlas här studentärenden rörande individuell dom för försökt till vilseledande.

Här sitter två engagerade inom studentkåren

 

● Rektors ledningsgrupp

Konstellationen och behovet av studentrepresentation kan variera beroende av frågorna som ska behandlas. Representanten behöver dessutom en hög insikt i KSK:s verksamhet.

● Rådet för studieadministration och studentstöd

Rådet behandlar bland annat antagningsärende och administration kring studentstöd och studenthjälp.

● Gruppen för studentklagomål

Gruppen behandlar klagomål från studenter som har kommit in till studentcentrat via formulär på HKR. Dessa rör främst studenträttsliga ärenden och allmänna klagomål på exempelvis tillgänglighet.

● Rådet för internationalisering

Rådet är kommunikationskanalen mellan International Office och resterande HKR.

● Central samverkan, lokal samverkan & lokalsamverkan HGS

Rådet samverkar frågor som senare kommer behandlas i fakultetsnämnderna.

● Kvalitetsrådet

Rådet ser över kvalitetssäkringssystemet och hanterar förbättringar av detta. Rådsarbetet återföljs också av granskningar och kvalitetsprojekt

● Digitaliseringsrådet

Rådet sammanträder för att utreda förändringar på den digitala fronten för HKR och dess studenter.

 

● Dimensioneringsrådet

Ett råd som träffas med längre mellanrum. Här diskuteras bland annat program, kurser, ansökningstal, genomströmning och rekommendation till eventuell avveckling av program.

● Lärosäten syd (LSS)

Sammanslutningen har som syfte att samverka lärosätena emellan genom att kårordförande och rektorer på sydliga lärosäten diskuterar tillsammans.

● Introduktionsgruppen

En grupp där HKR och KSK samverkar kring introduktionen av nya studenter på HKR. Just nu finns gruppen i syfte att utveckla en givande form för gemensam introduktion till HKR:s studenter.

● Högskoledirektörsbeslut

Detta sker samtidigt med rektorsbeslut och syftar till att studentkåren ska få insyn i de beslut som tas av högskoledirektören.

● Rektorsbeslut

Detta sker samtidigt med högskoledirektörsbeslut och syftar till att studentkåren ska få insyn i de beslut som tas av rektorn.

● Förvaltningschefs beslut

Denna grupp syftar till att studentkåren ska få insyn i de beslut som tas av förvaltningschefen.

● Kvalitetsprojekt

Detta är ett projekt som sker en gång per år mellan mars och april. Det är ett projekt som lärare på högskolan skickar in sina projekt till för att få bidrag till.

● Referensgruppen för strategisk lokalförsörjning

Denna grupp arbetar med att utveckla våra lokaler och miljöer på campus. Mötena sker ungefär 4 gånger per termin

● Skyddsombud

Denna grupp arbetar som ett komplement för skyddsombudsmötena och sker på olika platser på högskolan för att kontrollera studiemiljön och säkerheten för medarbetare och studenter.

Råd och nämnder rörande utbildningsverksamheten

Fakultetsnämnderna

Fakultetsnämnderna har ansvar för att besluta i ärenden som berör alla utbildningar, forskning, anställnings- och befordringsärenden samt andra ärenden som inkommer till fakulteten och/eller dess dekan/mötesordförande.

I fakultetsnämnderna får studenter sitta med, helst studenter inom sin egen fakultet.

 Dekanbeslut inom Fakulteter 

Inom dekanbesluten sitter en av Kårarvoderande med insyn på fakulteten. Helst någon som studerat/studerar inom fakulteten.

Kursplansutskott för Fakulteterna

Inom kursplanutskotten sitter en kårarvoderande med kraftig insyn på fakulteten, helst någon som studerat/studerar inom fakulteten.

● Utbildningsgruppen

I utbildningsgruppen diskuteras generellt upplägg fakulteterna emellan. Allmänna frågor kan också beröra beteckningar på utbildningar och övergripande frågor kring kurs- och utbildningsplaner.